Menu główne
Start
Władze Rady
Dzień Islamu
Deklaracja
Dokumenty
Linki
Spotkania
Kontakt
Sprawozdanie
FORUM TEOLOGICZNE CHRZEŚCIJAŃSTWO-ISLAM Drukuj E-mail

W inicjatywy trojga chrześcijańskich teologów niemieckich różnych wyznań: Jutty Sperber, Andreasa Renza i Hansjörga Schmida od marca 2003 r. odbywają się spotkania w ramach Forum Teologicznego Chrześcijaństwo-Islam (Theologisches Forum Christentum-Islam), organizowane przez Akademię Diecezji Rottenburg-Stuttgart. Od 2005 r. w konferencjach w ramach Forum biorą udział nie tylko chrześcijanie, katolicy i ewangelicy, ale także teologowie muzułmańscy. Liczba muzułmanów z roku na rok rośnie – w czasie ostatniego spotkania stanowili już 40 procent uczestników.

Od 2005 r. pojawiła się także charakterystyczna forma: każda konferencja poświęcona jest jakiemuś zagadnieniu – w 2005 r. była to teologia i praktyka modlitwy w obu religiach, w 2006 r. problem tożsamości i postrzegania drugiej tradycji religijnej, w 2007 r. kwestia cierpienia i zmagania z nim w obu religiach, a w 2008 r. problem etyki oraz odpowiedzialności za życie. Każdy temat poruszany w ramach danego zagadnienia, np. podejście do cierpienia, omawiany jest z punktu widzenia jednej religii, zaś przedstawiciel drugiej przedstawia potem swój komentarz, następnie na odwrót. Daje to bardzo interesujący efekt – po pierwsze poznaje się podejście do danego zagadnienia „od środka” danej religii, po drugie: komentarz do tego podejścia specjalisty „z zewnątrz”, z innej tradycji religijnej.

Połowę jednego z trzech dni konferencji zajmują tzw. fora tematyczne, w trakcie których muzułmanie i chrześcijanie na równi przedstawiają krótkie referaty i dyskutują nad wynikającymi z nich problemami. Ostatniego dnia rano obradują osobno dwie grupy dyskusyjne, tym razem podzielone wyznaniowo, czyli jest to czas na wewnątrzchrześcijańskie i wewnątrzmuzułmańskie refleksje nad tematem.

Spotkania w ramach Forum wykroczyły już dawno zasięgiem poza Niemcy, biorą w nich udział osoby z Austrii, Wielkiej Brytanii, Danii, Francji, Finlandii i Polski, ale także z Bośni i Turcji. Zauważalny jest rosnący poziom teologii prezentowanej przez muzułmanów, nierzadko już absolwentów i doktorów z wydziałów teologii na niemieckich uniwersytetach, gdzie otwierane są kursy teologii muzułmańskiej w języku niemieckim. Teologowie ci w swoich wypowiedziach dają dowody znajomości teologii chrześcijańskiej, teorii religioznawczych, a także filozofii zachodniej – można powiedzieć, że są dowodem na rodzenie się nowoczesnej, europejskiej teologii muzułmańskiej.

Oczywiście referaty wygłoszone na poszczególnych konferencjach publikowane są od 2005 r. w ramach serii „Theologisches Forum Christentum-Islam” ”, stanowiąc cenny materiał, który może być wykorzystywany przez osoby szukające odpowiedzi na teologiczne pytania dotyczące relacji chrześcijańsko-muzułmańskich, ale także samego islamu, mniej znanego w Europie niż chrześcijaństwo.

W bieżącym roku spotkanie w ramach Forum, które odbyło się w dniach 6-9.03.2009, nosiło tytuł „Słowo to jest bardzo blisko ciebie…” (Pwt 30, 12) i poświęcone było egzegezie Biblii i Koranu. Uczestnicy zastanawiali się m.in., czy teologia muzułmańska, przy wszystkich różnicach, nie mogłaby wspomóc się doświadczeniami teologii chrześcijańskiej, jak czyniła to już w przeszłości; jak w nowych warunkach muzułmanie powinni czytać i rozumieć święte teksty chrześcijaństwa, a chrześcijanie Koran; jaką rolę odgrywają w egzegezie świętych tekstów eksperci, a jaka przypada „zwykłym” wierzącym; w jaki sposób trzeba aktualizować interpretacje świętych tekstów i ich tłumaczenia? Czy Biblia i Koran mogą pomóc w walce z niesprawiedliwością wobec kobiet?

Wagę zagadnień teologicznych dla dialogu chrześcijańsko-muzułmańskiego i dla integracji muzułmanów w Niemczech, ale i w całej Europie, dostrzega niemieckie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, które od lat hojnie dotuje Forum, a w tym roku przemówienie na temat roli dialogu chrześcijańsko-muzułmańskiego w integracji muzułmanów w Niemczech wygłosił sam minister spraw wewnętrznych, Wolfgang Schäuble.

W tegorocznym spotkaniu wzięli udział także członkowie Rady Wspólnej Katolików i Muzułmanów: współprzewodniczący Rady ze strony katolickiej, ks. dr Adam Wąs SVD i sekretarz generalny, dr Agata S. Nalborczyk, która uczestniczy w Forum od 2005 r.

Agata S. Nalborczyk


Poniżej sprawozdanie z forum tematycznego Zależne od siebie interpretacje Biblii i Koranu

Uczestnicy forum wysłuchali dwóch referatów, z których pierwszy wygłosił prof. dr Stefan Schreiner, z uniwersytetu w Tybindze. Swoje wystąpienie zatytułował on Biblia jako pomoc w zrozumieniu Koranu – Koran wyjaśnieniem Biblii. Tytuł drugiego referatu, który wygłosił prof. dr Abdullah Takim z uniwersytetu we Frankfurcie, został zaczerpnięty z Koranu i brzmiał  „Głoś to, co ci zostało objawione z Księgi” (29,45). Intertekstualne sposoby czytania Koranu i Biblii.

Profesor Schreiner podkreślił, że wszystkie pisma święte są produktem określonej tradycji i stanowią dokumentacją zbawczych wydarzeń. Kluczem do ich zrozumienie jest założenie tzw. sukcesji ksiąg, które nie są identyczne, ale odnoszą się do jedności objawienia. Każda kolejna tradycja głosi konieczność jego korekty (względnie dopełnienia). Warunkiem zrozumienia Koranu jest znajomość Biblii, która go w pewnym sensie legitymizuje. Ważnym elementem w dyskusji jest uwzględnienie procesu,  przez jaki przechodzi(ła) egzegeza Koranu. W dziejach egzegezy islamskiej zaobserwować można ogromne różnice, na przykład  pomiędzy otwartym podejściem uczonych wczesnoislamskich a tym, które w XIII wieku nabrało charakteru apologetycznego i w takiej formie w środowiskach ortodoksyjnych przetrwało do współczesności. Ogromne znaczenie w zrozumieniu obu Ksiąg Świętych odegrały procesy kształtowania się „kanoniczności” tekstu, tzn. określania jego granic i kryteriów prawowierności. Profesor zaapelował o pogłębioną dyskusję, aby poprawnie odczytać tekst i intencje, którymi kierowali się „redaktorzy” świętego tekstu.

Również prof. Takim wskazał teologiczne potwierdzenie misji Mahometa i pewien proces ciągłości objawionych Ksiąg. Wychodząc z założenia, że religie nie rozwijają się w próżni, referent stwierdził, że Mahomet i muzułmanie dysponowali pewnym materiałem biblijnym, ale nie można jednoznacznie zrekonstruować wiedzy, jaką w tym względzie posiadali. Dlatego konieczne jest wypracowanie hermeneutyki Koranu. W wielowątkowej dyskusji debatowano przede wszystkim o stosunku objawienia do formy w jakiej zostaje on przedstawione i o całym procesie, jaki ma miejsce w ramach „konkretyzowania się danego objawienia”. W dyskusji wyszła również sprawa różnić w przyjmowaniu pewnych prawd, do których odnoszą się obie Księgi (np. ukrzyżowanie Jezusa). Wskazano również na doprecyzowanie terminologii egzegetycznej.  

Adam Wąs SVD

1.
Forum_2008_1.jpg
2.
Forum_2008_2.jpg
3.
Forum_2008_3.jpg
4.
Forum_2008_4.jpg
5.
Forum_2009_1.jpg


1. chrześcijańscy i muzułmańscy uczestnicy jednego z paneli - 03.2008
2. chrześcijańscy i muzułmańscy uczestnicy jednego z paneli - 03.2008
3. dyskusja z udziałem słuchaczy - 03.2008
4. otwarcie uroczystej kolacji; w prawej biskup diecezji Rottenburg-Stuttgart bp dr Gebhard Fürst, z lewej prof. Abdullah Takim z komitetu organizacyjnego Forum - 03.2008
5. panel z udziałem ministra spraw wewnętrznych RFN, Wolfganga Schäuble – 03.2009