Menu główne
Start
Władze Rady
Dzień Islamu
Deklaracja
Dokumenty
Linki
Spotkania
Kontakt
Sprawozdanie

SEMINARIUM FORUM KATOLICKO-MUZUŁMAŃSKIEGO Drukuj E-mail
4-6.11.2008 - PIERWSZE SEMINARIUM FORUM KATOLICKO-MUZUŁMAŃSKIEGO W WATYKANIE Spotkanie katolickich teologów z autorami listu „Jednakowe słowo dla nas i dla was”


W dniach 4-6.11. 2008 w Watykanie odbyło się pierwsze seminarium Forum Katolicko-Muzułmańskiego. Forum powstało w marcu 2008 r. w odpowiedzi na list 138 uczonych i liderów muzułmańskich do przywódców chrześcijaństwa „Jednakowe słowo dla nas i dla was”, skierowany do Papieża i innych zwierzchników chrześcijańskich (polskie tłumaczenie listu). List ten jest właściwie traktatem teologicznym na temat miłości Boga i bliźniego w chrześcijaństwie oraz islamie i służy przede wszystkim ukazaniu faktu, że mimo iż chrześcijaństwo i islam są dwiema odrębnymi religiami i nie należy, co jest podkreślone, minimalizować różnic między nimi, obie mają pewne wspólne podstawy. Autorzy postulowali w nim rozpoczęcie między obu religiami dialogu nowego pod względem jakościowym, opartego na tym, co łączy chrześcijaństwo i islam, gdyż wyznawcy tych religii, stanowiący 55% ludzkości, ponoszą odpowiedzialność za to, co dzieje się na świecie. List ten został dobrze przyjęty przez stronę chrześcijańską i spotkał się z szerokim odzewem.
Temat watykańskiego seminarium był zbieżny z tematyką listu „Jednakowe słowo dla nas i dla was” i brzmiał: „Miłość Boga i miłość bliźniego”. Pierwszy dzień obrad był poświęcony teologicznym i duchowym fundamentom chrześcijańskiego i muzułmańskiego nauczania o miłości i dobroczynności. W tej dziedzinie możliwe są zarówno daleko idące porozumienie, jak i praktyczna współpraca między chrześcijanami i muzułmanami. Drugi dzień poświęcony był godności człowieka i wzajemnemu poszanowaniu wyznawców obu religii. Obrady przez pierwsze dwa dni toczyły się za zamkniętymi drzwiami. W czwartek, 6 listopada, odbyło się spotkanie z Benedyktem XVI, który powiedział „Z zadowoleniem dowiedziałem się, że na tym spotkaniu byliście w stanie zająć wspólne stanowisko o potrzebie pełnej czci Boga i bezinteresownej miłości do bliźnich, zwłaszcza ubogich i potrzebujących. Winniśmy współpracować w szerzeniu autentycznego respektowania godności osoby i podstawowych praw człowieka, choć nasze wizje antropologiczne i teologie uzasadniają to w inny sposób. Rozległe jest pole, na którym możemy współdziałać w obronie i wdrażaniu wartości moralnych należących do naszego wspólnego dziedzictwa. Mam nadzieję, że fundamentalne prawa człowieka – jak godność każdej istoty ludzkiej i obrona życia, które tak dla chrześcijan jak muzułmanów jest święte – będą strzeżone w każdym narodzie. Przywódcy polityczni i religijni mają obowiązek zapewnić swobodne korzystanie z tych praw w pełnym poszanowaniu dla wolności sumienia i wolności religii każdego”.

Tego samego dnia na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim miała miejsce publiczna sesja seminarium, w czasie której została przedstawiona opinii publicznej wspólna deklaracja. Radio Watykańskie tak o niej informuje:
Pierwsza część dokumentu ma charakter opisowy. Ukazane w niej zostało, jak chrześcijanie, a następnie muzułmanie pojmują miłość, co jest dla nich jej źródłem i wzorem. W kolejnych 12 punktach przedstawiono wspólne stanowisko w konkretnych kwestiach, związanych z tematem drugiego dnia obrad, a mianowicie: „ludzkiej godności i wzajemnego poszanowania”. Jest tam m.in. mowa o ludzkim życiu, które stanowi najcenniejszy dar Boga i dlatego powinno być chronione i szanowane na każdym jego etapie. Ludzka godność – czytamy w deklaracji - wynika z faktu, że każdy człowiek został stworzony z miłości przez kochającego Boga, który obdarzył go rozumem i wolną wolą. Wynika stąd powinność poszanowania ludzkiej godności i wolności. W dokumencie jest też mowa, choć nie wprost, o wolności religijnej. Jego sygnatariusze stwierdzają, że „autentyczna miłość bliźniego wymaga poszanowania osoby i jej decyzji w sprawach sumienia i religii. Obejmuje to prawo jednostek i wspólnot do praktykowania własnej religii prywatnie i publicznie”. „Mniejszości religijne mają prawo do poszanowania swych religijnych przekonań i praktyk”. Deklaracja nie wspomina jednak prawa do zmiany religii. Stwierdza natomiast, że katolicy i muzułmanie są powołani do bycia narzędziami miłości i harmonii między wierzącymi i pośród wszystkich ludzi, wyrzekając się ucisku, agresywnej przemocy i terroryzmu, zwłaszcza takiego, który dokonywany jest w imię religii.

Jak podało Radio Watykańskie, w seminarium uczestniczyło po 29 przedstawicieli każdej religii. Uczestnicy seminarium zapowiedzieli, iż rozważą możliwość powołania stałego katolicko-muzułmańskiego komitetu oraz zorganizowania kolejnego seminarium, tym razem w kraju o większości muzułmańskiej.

oprac. na podst. materiałów
ze strony Radia Watykańskiego
i własnych: Agata Skowron-Nalborczyk